Serdecznie zapraszamy do korzystania z zasobów strony egzegeza.pl. Strona poświęcona jest biblijnym tekstom, będącym perykopami kazalnymi w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce i w założeniu służyć ma pomocą duchownym Kościoła w przygotowywaniu kazań. Na stronie umieszczane są krótkie egzegetyczne wprowadzenia do poszczególnych tekstów biblijnych. Zawierają one bliskie oryginałowi tłumaczenia z języków oryginalnych, zaopatrzone w uwagi dotyczące tekstu perykopy oraz krótki egzegetyczny komentarz przybliżający jej znaczenie. 

Objaśnienia poszczególnych perykop mogą być wzbogacane przez umieszczanie stosownych komentarzy, opinii czy polemik. 

Omówienia perykop biblijnych przygotowywane są przez pracowników katedr: Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego oraz Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a także przez Absolwentów Akademii i specjalistów w dziedzinie egzegezy biblijnej. 

Mamy nadzieję, że umieszczone na stronie materiały okażą się pomocne nie tylko osobom duchownym, ale także prowadzącym godziny biblijne, rozważania, spotkania oraz przydadzą się w prywatnym studium Pisma Świętego.